Privacystatement

Perspectiva Loopbaanbegeleiding vindt het belangrijk dat er zorgvuldig wordt omgegaan met de persoonsgegevens van cliënten, opdrachtgevers en bezoekers van de website. Alle verwerkingen worden uitgevoerd conform de eisen die de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hieraan stelt. Om u te informeren hierover hebben wij dit privacystatement opgesteld.

Contactgegevens

Perspectiva Loopbaanbegeleiding is gevestigd in Nijmegen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 09158617.

Het gebruik van persoonsgegevens door Perspectiva Loopbaanbegeleiding

Perspectiva Loopbaanbegeleiding verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, e-mail, telefoon en app. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van het uitvoeren van een overeenkomst.

Persoonsgegevens

Perspectiva Loopbaanbegeleiding verwerkt de volgende gegevens:

  • Naam, adres, woonplaats, e-mailadres en telefoonnummer
  • Overige persoonsgegevens, waaronder gegevens die op een CV worden vermeld

Daarnaast worden bijzondere persoonsgegevens verwerkt, zoals burgerservicenummer, gezondheidsgegevens en functionele mogelijkheden, maar alleen als dit wordt gevraagd door de opdrachtgever of wanneer dit nodig is voor het adequaat uitvoeren van een opdracht.

Doeleinden

Perspectiva Loopbaanbegeleiding verwerkt deze persoonsgegevens met als doel:

  • Het onderhouden van contact
  • Een goede en efficiënte dienstverlening
  • Het bieden van begeleiding op maat
  • Nakoming van wettelijke verplichtingen

Grondslagen

Wij verwerken bepaalde gegevens om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u, dan wel te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting.

Perspectiva Loopbaanbegeleiding kan persoonsgegevens uitwisselen met derden in het kader van haar dienstverlening of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Perspectiva Loopbaanbegeleiding zal uw gegevens nooit aan derden verstrekken voor commerciële doeleinden.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren

Perspectiva Loopbaanbegeleiding zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.
Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat Perspectiva Loopbaanbegeleiding zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Hoe wij uw gegevens beveiligen

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft Perspectiva Loopbaanbegeleiding passende beveiligingsmaatregelen genomen.

Cookies

Om de website zo optimaal mogelijk te laten functioneren wordt gebruik gemaakt van cookies.

Uw rechten

U heeft het recht om Perspectiva Loopbaanbegeleiding een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kunt u Perspectiva Loopbaanbegeleiding verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kuntu sturen naar:
Perspectiva Loopbaanbegeleiding, van Slichtenhorststraat 63, 6524 JK  Nijmegen
info@perspectiva.nl

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Perspectiva Loopbaanbegeleiding laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons samen niet uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

De meest actuele versie van ons privacy statement vindt u op onze website. Dit statement is voor het laatst gewijzigd op 25 mei 2018

Copyright Perspectiva
Website: E-way Interactief